E-shopy a DPH: Klíčové informace pro B2C prodej v rámci EU

V dnešní digitální éře je e-commerce sektor v nepřetržitém růstu, přičemž prodej na dálku v rámci Evropské Unie (EU) představuje pro mnohé podniky značný potenciál. Aby si e-shopy mohly udržet konkurenceschopnost a zároveň splňovat regulační požadavky, je nezbytné, aby se seznámily s pravidly a povinnostmi týkajícími se daně z přidané hodnoty (DPH). Jednou z nejvýznamnějších možností, jak si usnadnit administrativu a zefektivnit plnění daňových povinností, je využití režimu One-Stop Shop (OSS).

V tomto blogovém příspěvku přinášíme nejdůležitější informace v oblasti DPH pro e-shopy, které přes vlastní e-shop uskutečňují prodej svého zboží na dálku soukromým zákazníkům v rámci EU (tzv. B2C).

Úvod do problematiky DPH při prodeji na dálku

Začněme s tím, jak je důležité určit místo dodání zboží. V daňovém slovníku termín „místo dodání“ určuje stát, který bude mít nárok na zdanění dodání zboží daní z přidané hodnoty.

Toto místo má přímý vliv na sazbu DPH, kterou je prodejce povinen účtovat, protože se uplatňuje sazba toho státu, kde je místo dodání. Klíčovým faktorem pro určení místa dodání je celková hodnota prodaného zboží do EU soukromým zákazníkům; překročí-li tato hodnota 10 000 EUR za kalendářní rok, považuje se za místo dodání stát, kde se zboží nachází v době doručení ke konečnému zákazníkovi.

Pro upřesnění, do hranice 10 000 eur bez DPH se započítává i hodnota vybraných služeb, kterými jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového vysílání a televizního vysílání a elektronické služby. Zároveň, v případě že je zboží dodáváno konečným zákazníkům z území České republiky, do hranice 10 000 eur bez DPH se nezapočítává hodnota zboží a uvedených vybraných služeb dodaných soukromým zákazníkům, kteří zde mají bydliště.

Pro e-shopy, které nepřesáhnou tuto hranici, se za místo dodání považuje stát, ze kterého se zboží odesílá. Tato prahová hodnota zjednodušuje administrativu pro menší podniky a umožňuje jim zaměřit se více na růst a rozvoj jejich obchodu.

Výhody využívání OSS

Režim OSS je navržen tak, aby zjednodušil život e-shopem tím, že jim umožní podávat jedno daňové přiznání za DPH za všechny transakce realizované v rámci EU. To znamená, že e-shop může odvádět DPH splatnou v jednotlivých členských státech prostřednictvím jedné registrace v zemi, kde má sídlo. Tato úprava výrazně snižuje byrokratickou zátěž a usnadňuje podnikání v rámci vnitřního trhu EU.

Podnikatelé si však mohou vybrat, zda využijí OSS nebo se zaregistrují pro DPH v každém členském státě, kde dosáhli prodeje. Volba využití OSS přináší nejen administrativní usnadnění, ale také finanční výhody, protože podnikateli odpadá povinnost registrovat se pro DPH v každém státě zvlášť.

Postup registrace a podávání přiznání

Registrace do OSS je relativně jednoduchý proces, avšak vyžaduje předchozí splnění určitých podmínek a zaregistrování se ve státě, kde má podnikatel své sídlo nebo provozovnu. Po úspěšné registraci může e-shop začít využívat výhod, které OSS nabízí, včetně jednoduššího podávání daňových přiznání a platby DPH.

Obecně platí, že pokud se dodavatel rozhodne registrovat do schématu OSS, je povinen registrovat se ke zvláštní úpravě OSS v zemi, ve které má své sídlo, případně místo podnikání nebo bydliště. V případě zahraničních dodavatelů, kteří nemají sídlo v některém z členských zemí EU, existuje možnost volby země, ve které se zaregistrují a ve které budou vykonávat plnění svých daňových povinností v rámci DPH.

Slovensko jako členský stát identifikace si mohou zvolit následující e-shopy:

  • pokud odeslání nebo přeprava zboží začíná v České republice, a to za podmínky, že e-shop nemá sídlo ani provozovnu na území Evropské unie,
  • pokud odeslání nebo přeprava zboží začíná na Slovensku a případně iv jiném členském státě, a to za podmínky, že e-shop nemá sídlo ani provozovnu na území Evropské unie,
  • má-li e-shop na Slovensku sídlo,
  • pokud má e-shop na Slovensku provozovnu, a to za podmínky, že nemá sídlo na území Evropské unie,
  • pokud má e-shop na Slovensku provozovnu, a to za podmínky, že nemá sídlo na území Evropské unie a má na území Evropské unie více než jednu provozovnu,

V případě zjištění porušení podmínek pro uplatňování OSS hrozí vyloučení ze zvláštní úpravy OSS na časové období 2 let. V takovém případě vzniká následně povinnost se zaregistrovat pro DPH ve všech zemích, kde má e-shop své zákazníky.

Jak podat daňové přiznání v rámci OSS

Daňové přiznání v rámci OSS schématu se podává kvartálně. Podnikatel je povinen podat přiznání a zaplatit příslušnou DPH do konce měsíce následujícího po skončení každého kvartálu. To znamená, že pokud kvartál končí v březnu, daňové přiznání a platba DPH musí být uskutečněny do konce dubna. Tento proces je zjednodušený a umožňuje podnikatelům lepší plánovatelnost jejich daňových povinností.

Uvedené daňové přiznání je však třeba podat i tehdy, pokud e-shop nedodal v konkrétním kalendářním čtvrtletí žádné zboží na dálku, na které se vztahuje úprava OSS.

Částky se uvádějí do daňového přiznání v eurech. Při přepočtu cizí měny na eura se použije referenční směnný kurz, který zveřejní Evropská centrální banka nebo Národní banka Slovenska v poslední den příslušného zdaňovacího období (kalendárního čtvrtletí). Pokud v tento den nebyl stanoven referenční směnný kurz, použije se kurz určený pro následující den.

OSS a e-shopy

Využívání OSS přichází s více výhodami. Kromě zjednodušení daňových povinností a úspory času při administrativě, OSS umožňuje e-shopům lépe se soustředit na rozvoj jejich obchodní činnosti bez potřeby zabývat se komplikovanými daňovými pravidly v každém členském státě EU. Také díky centralizované registraci a podávání daňových přiznání může podnikatel lépe sledovat a řídit své daňové závazky na celoevropské úrovni.

Před rozhodnutím o registraci do OSS je důležité si uvědomit, že navzdory podávání jednoho daňového přiznání v OSS za dodávky v rámci EU bude e-shop stále potřebovat vědět, jaké sazby DPH platí v jednotlivých členských státech, ve kterých má zákazníky. Navíc dodání zboží zákazníkům v České republice bude e-shop zdaňovat přes standardní české DPH přiznání.

Pro drtivou většinu e-shopů bude schéma OSS ideální volbou. Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který vám pomůže vybrat nejvhodnější možnost pro váš e-shop založený na vašich specifických potřebách a okolnostech.

Daňové poradenství a logistika

Na cestě k úspěchu v e-commerce sektoru je nezbytné mít spolehlivé partnery v různých oblastech vašeho podnikání. Zatímco OSS a správné řízení DPH jsou klíčové pro finanční a daňové aspekty vašeho e-shopu, efektivní logistika a distribuce zboží jsou rovněž důležité pro zajištění spokojenosti vašich zákazníků a hladkého chodu vašeho podnikání.

Partnerství s Fulfillment by FHB Group znamená, že logistika vašeho e-shopu je v rukou profesionálů, kteří pečují o rychlé a efektivní doručení vašich produktů do Evropy, ale i celého světa. Na druhé straně, když přijde na složité daňové a finanční povinnosti, spolehnutí se na expertízu VGD Slovakia, s.r.o., odborníků v poskytování komplexních daňových, právních a auditorských služeb, může výrazně usnadnit vaše podnikání.

Propojením expertízy a zkušeností mezi Fulfillment by FHB Group v logistice a VGD Slovakia, s.r.o. v daňovém a právním poradenství, jsme vytvořili sérii článků. Ty vám umožní efektivně se navigovat v komplexním světě e-commerce, zatímco se zaměřujete na to, co děláte nejlépe – budování a růst vašeho podnikání.